Οργανωτική Δομή

Γενική Συνέλευση

 • Λιανέμποροι
 • Προμηθευτές
 • Πανεπιστήμιο
 • Συνεργαζόμενα Μέλη

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Λιανέμποροι
 • Προμηθευτές
 • Πανεπιστήμιο και Εμπειρογνώμονες

Ομάδες Εργασίας / Προγράμματα

Διεύθυνση Γραφείου

Πώς μπορεί μία εταιρία να γίνει μέλος στο ECR Hellas;

Στο ECR Hellas τα μέλη είναι σε επίπεδο εταιρείας και διαχωρίζονται σε Τακτικά και Μη-Τακτικά.

Τακτικό Μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου από το χώρο της Βιομηχανίας / Προμηθευτών και Λιανεμπορίου, και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, επιστήμονας ή εμπειρογνώμονας σε αντικείμενο σχετικό με τους επιδιωκόμενους από το Σωματείο σκοπούς.

Μη-Τακτικό Μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητα συμβούλου επιχειρήσεων, διεξαγωγής ερευνών, logistics, παροχής πληροφοριακών συστημάτων και τεχνογνωσίας αυτών.

Για να γίνει κάποια εταιρεία μέλος στο ECR Hellas, πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση από του Διοικητικό Συμβούλιο (link) μία αίτηση εγγραφής μέλους (link). Κάθε εταιρεία εκπροσωπείται στον οργανισμό από ένα ή περισσότερα στελέχη που επιλέγει η ίδια.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής μέλους ή ενδιαφέρεστε για τα οφέλη που έχετε συμμετέχοντας η εταιρεία σας, ως μέλος του ECR Hellas, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ECR Hellas.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε;

 • ECR Hellas, Ζωή Τσαγκρασούλη
  Διευθύντρια Γραφείου
 • 2109329647

 • info@ecr.gr

Γιατί μία εταιρία να γίνει μέλος στο ECR HELLAS

Το ECR Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, χωρίς εμπορικό αντικείμενο. Στόχος είναι, μέσα από την εθελοντική συνεργασία, η ολοκληρωμένη, έγκυρη ανάλυση διαδικασιών, η πρόταση λύσεων και η ανάδειξη ευκαιριών που οδηγούν στη μείωση του κόστους κατά μήκος των αλυσίδων ζήτησης και τροφοδοσίας, προς όφελος του καταναλωτή.

H συμμετοχή ως μέλος στο ECR Hellas παρέχει:

1.Την ευκαιρία να διαμορφώσουν οι εταιρείες μοναδικά πρότυπα, εργαλεία και διαδικασίες σε μη ανταγωνιστικά θέματα που αφορούν τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων και υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εξυπηρέτησης και την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή
2.Τη δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των επιχειρήσεων σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια υψηλών προδιαγραφών που θα τους δώσουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με στελέχη άλλων επιχειρήσεων και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους.
3.Την εκπαίδευση ανερχόμενων στελεχών των επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης που αναπτύσσει το ECR Hellas σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς επίσης και με εταιρείες συμβούλων
4.Τη δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με αναδυόμενες τεχνολογίες, οδηγούς / toolkits, βέλτιστες πρακτικές / διαδικασίες, σχετικές με το αντικείμενο του ECR, από τον ευρωπαϊκό χώρο.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση εγγραφής μέλους: