10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
10 Ιουνίου, 2013
Link post
13 Μαΐου, 2014
Show all

Παρακολούθηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συνεργατικές Πρακτικές στη Διανομή

Οι στόχοι της ομάδας εργασίας όσον αφορά την Παρακολούθησητου Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα ήταν:
1. Καταγραφή - βάσει ερωτηματολογίου - της υπάρχουσας κατάστασης σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών
2. Μελέτη διαφορετικών προσεγγίσεων και παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων
3. Ανάπτυξη πρότυπης προσέγγισης για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2e δρομολογίου και προϊόντος καθώς και παρουσίαση των αναλύσεων ανά κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι στόχοι της ομάδας όσον αφορά τις Συνεργατικές Πρακτικές στη Διανομή ήταν:

1. η διερεύνηση των εμπορικών αποτελεσμάτων που έχει μία συνεργατική διαδικασία όπως το backhauling και για τις δύο πλευρές
2. η αξιολόγηση της πρακτικής backhauling όσον αφορά τη μέτρηση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.