Παράλειψη συνδέσμων

Απώλειες Προϊόντων στο Ράφι

Οι στόχοι της ομάδας εργασίας ήταν:
1. Μελέτη του 1/3 των απωλειών, οι οποίες είναι οι εξωτερικές αλλά και οι εσωτερικές κλοπές προϊόντων στο ράφι και η προστασία των προϊόντων με τεχνικά μέσα (κατάστημα).
2. Ανάπτυξη και διαμόρφωση συγκεκριμένων διαδικασιών που μπορούν να εφαρμοστούν με τη συνεργασία προμηθευτών και λιανέμπορων με σκοπό την μείωση των κλοπών
3. Αναζήτηση και πρόταση πρακτικών και αποδοτικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν από τους εμπορικούς εταίρους με σκοπό το WIN WIN.