Παράλειψη συνδέσμων

Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών / Εταιρειών Μελών για την αντιμετώπιση της άυξησης του κόστους λειτουργίας

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Το ECR Hellas αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου των FMCGs και το οποίο συνδέεται