ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ECR HELLAS

  Εγώ, ο/η δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου δηλαδή ονοματεπώνυμο, επαγγελματική θέση, τηλέφωνο (κινητό, σταθερό), ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) από το ECR HELLAS με σκοπό (παρακαλούμε τσεκάρετε τα παρακάτω):

  Την αποστολή ενημερωτικού υλικού που προκύπτει από προγράμματα/ομάδες εργασίας/έρευνες /σεμινάρια κ.α. του ECR HELLAS ή άλλων συνδέσμων / φορέων.
  Την αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα / ομάδες εργασίας, έρευνες κ.α.
  Την ενημέρωση για εκδηλώσεις / συνέδρια που διοργανώνει το ECR HELLAS, το ECR COMMUNITY ή άλλοι σύνδεσμοι / φορείς.


  ENΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Το ECR HELLAS επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα) των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το ECR HELLAS.

  Το ECR HELLAS δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου.

  Το ECR HELLAS δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας.

  Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το ECR HELLAS, ή σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να περιοριστεί η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ἠ να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί να απευθυνθεί στο ECR HELLAS αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecr.gr Το υποκείμενο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.