Όραμα

“Συνεργαζόμαστε, για να εκπληρώνουμε τις ανάγκες των καταναλωτών καλύτερα, γρηγορότερα, με το λιγότερο κόστος και με βιώσιμο τρόπο."

Αρχές Λειτουργίας

 • 1

  Επίκεντρο όλων των προσπαθειών παραμένει ο καταναλωτής
 • 2

  Η προώθηση μίας ουδέτερης πλατφόρμας εθελοντικής συνεργασίας
 • 3

  Η ανάπτυξη της αλυσίδας ζήτησης και η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων, προσεγγίζοντας με ολιστικό τρόπο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς
 • 4

  Η διάδοση και η ενίσχυση υλοποίησης των μετρικών διαδικασιών, των KPIs, και των βέλτιστων πρακτικών
 • 5

  Η συνεργασία και επικοινωνία με το ECR Community και Εθνικές Επιτροπές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για ενέργειες σχετικές με θέματα ECR, ώστε να γίνεται γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και να αποφεύγεται η επανάληψη ενεργειών
 • 6

  • Η επικοινωνία με άλλους συνδέσμους αλλά και με κρατικούς φορείς για την επίτευξη των στόχων του συνδέσμου
 • 7

  Η τήρηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης με τους Κανόνες του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Βασικοί Στόχοι

2

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν σε επιτυχημένες καινοτομίες, την ανάπτυξη νέων ευκαιριών, τη παραγωγή /διακίνηση βιώσιμων λύσεων για τη μείωση του περιττού κόστους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όφελος για τον καταναλωτή, μέσα από την αρτιότερη συλλογή προϊόντων, τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και την προστιθέμενη αξία

3
Η εκπαίδευση των στελεχών του κλάδου σε συνεργασία με το οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών και η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τις ενέργειες του ECR, δημιουργώντας την απαραίτητη κρίσιμη μάζα