Παράλειψη συνδέσμων

Out Of Stocks

Αντικείμενο η καταγραφή και η ανάλυση των βασικών αιτιών εμφάνισης Out Of Stocks και κατόπιν η ανάπτυξη λύσεων για μέτρηση και περιορισμό του Out Of Stocks μακροπρόθεσμα. Αυτό έγινε με βάση τα δεδομένα έρευνας που έλαβε χώρα στην ελληνική αγορά με στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης Out Of Stocks.