ΠΟΛΙΤΙΚΗ ECR HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

To ΕCR HELLAS επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο) (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

  • Την αποστολή ενημερωτικού υλικού που προκύπτει από προγράμματα/ομάδες εργασίας/έρευνες /σεμινάρια κ.α του ECR Hellas ή άλλων συνδέσμων / φορέων
  • Την αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα / ομάδες εργασίας
  • Την ενημέρωση για εκδηλώσεις που διοργανώνει το ECR Hellas, το ECR Community ή άλλοι σύνδεσμοι / φορείς

Η συγκατάθεση του υποκειμένου αποτελεί τη νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Το υποκείμενο δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecr.gr. Το ECR HELLAS δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Το ECR HELLAS δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το ECR Hellas, ή σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να διορθώσει ἠ να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων ή τη λήψη από το ECR Hellas των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, μπορεί απευθυνθεί στο ECR Hellas αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecr.gr Το υποκείμενο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.