Παράλειψη συνδέσμων

Πολιτική Απορρήτου

.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ECR HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

To σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Επιτροπή ΕCR HELLAS» («ECR Hellas»), το οποίο εδρεύει στην οδό Εφέσου 6 στην Νέα Σμύρνη, email: info@ecr.gr, τηλ. 2109329647 αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό, το ECR Hellas επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («Προσωπικά Δεδομένα») των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς και με την κάτωθι νομική βάση επεξεργασίας:

  • Την αποστολή ενημερωτικού υλικού που προκύπτει από προγράμματα/ομάδες εργασίας/έρευνες /σεμινάρια κ.α του ECR Hellas ή άλλων συνδέσμων / φορέων

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται για τον ως άνω σκοπό: (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο)

Νομική βάση επεξεργασίας: Συγκατάθεση

  • Την αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα / ομάδες εργασίας

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται για τον ως άνω σκοπό: (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο)

Νομική βάση επεξεργασίας: Συγκατάθεση

  • Την αποστολή ερωτηματολογίων για συμμετοχή σε έρευνες του ECR Hellas ή άλλων φορέων

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται για τον ως άνω σκοπό: (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο)

Νομική βάση επεξεργασίας: Συγκατάθεση

  • Την ενημέρωση για εκδηλώσεις που διοργανώνει το ECR Hellas, το ECR Community ή άλλοι σύνδεσμοι / φορείς

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται για τον ως άνω σκοπό: (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο).

Νομική βάση επεξεργασίας: Συγκατάθεση

Το ECR Hellas δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου.

Το ECR Hellas δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας.

To ΕCR Hellas δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Το ECR Hellas διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται στους κάτωθι αποδέκτες:

1.      στα μέλη που απαρτίζουν τις εκάστοτε ομάδες εργασίες του στο πλαίσιο διευκόλυνσης της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων,

2.      στα μέλη του ΔΣ στο πλαίσιο διευκόλυνσης της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

Το ECR Hellas λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας.

Το υποκείμενο δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecr.gr.

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το ECR Hellas, ή σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να διορθώσει ἠ να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων ή τη λήψη από το ECR Hellas των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, μπορεί να απευθυνθεί στο ECR Hellas αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecr.gr

Το υποκείμενο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, ΤΚ.11523 Αθήνα, τηλ.2106475600, email: contact@dpa.gr).

Η παρούσα πολιτική θα επικαιροποιείται σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.