Παράλειψη συνδέσμων

Αρχές Λειτουργίας & Βασικοί Στόχοι

.

Αρχές Λειτουργίας

Επίκεντρο όλων των προσπαθειών παραμένει ο καταναλωτής.

Η προώθηση μίας ουδέτερης πλατφόρμας εθελοντικής συνεργασίας.

Η ανάπτυξη της αλυσίδας ζήτησης, η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εξέλιξη θεμάτων βιωσιμότητας και η υιοθέτηση της τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω της βελτιστοποίησης διαδικασιών, προσεγγίζοντας με ολιστικό τρόπο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Η διάδοση και η ενίσχυση υλοποίησης μετρικών διαδικασιών, KPIs και βέλτιστων πρακτικών.

Η συνεργασία και επικοινωνία με το ECR Community και τις Εθνικές Επιτροπές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για ενέργειες σχετικές με θέματα ECR, ώστε να γίνεται γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και καλύτερη κατανόηση των τάσεων που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας τα επόμενα χρόνια.

Η επικοινωνία με άλλους συνδέσμους αλλά και με κρατικούς φορείς για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης προώθησης των δράσεων και ενεργειών του συνδέσμου.

Η τήρηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης με τους Κανόνες του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Βασικοί Στόχοι

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αλυσίδα ζήτησης και τροφοδοσίας, τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία μέσα από την προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής και συνεργασίας – σε μη ανταγωνιστικά θέματα - των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας / προμηθευτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των παρόχων υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ομάδων εργασίας και ενεργειών. Τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας, οδηγούν σε επιτυχημένες  καινοτομίες, στον εντοπισμό νέων ευκαιριών, στην παραγωγή /διάδοση βιώσιμων λύσεων για τη μείωση του περιττού κόστους  κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όφελος για τον καταναλωτή, μέσα από την αρτιότερη συλλογή προϊόντων, τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Η εκπαίδευση των στελεχών του κλάδου σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλους φορείς.

Η διεξαγωγή ερευνών σε συνεργασία με τρίτους (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρείες ερευνών) με σκοπό οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις ανάγκες της αγοράς, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού και να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις για την επίτευξη αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης παροχής προϊόντων στους καταναλωτές. Ενδεικτικοί τομείς θεμάτων έρευνας είναι: η συμπεριφορά των καταναλωτών, η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιωσιμότητα/κυκλική οικονομία, η τεχνολογία και καινοτομία.

Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες του ECR.

Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων επιμόρφωσης με αντικείμενο σχετικό πάντα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Καταστατικού.