Παράλειψη συνδέσμων

ECR Hellas

Το ECR Hellas προωθεί και προάγει την εθελοντική συνεργασία σε μη ανταγωνιστικά θέματα μεταξύ προμηθευτών – βιομηχανίας και λιανεμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με βιώσιμο τρόπο εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτή.

Τα μέλη μας

Γιατί μια εταιρεία να γίνει μέλος στο ECR Hellas

Το ECR Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, χωρίς εμπορικό αντικείμενο. Στόχος του είναι, μέσα από την εθελοντική συνεργασία, η ολοκληρωμένη, έγκυρη ανάλυση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, η πρόταση λύσεων και η ανάδειξη ευκαιριών που οδηγούν στη μείωση του περιττού κόστους κατά μήκος των αλυσίδων ζήτησης και τροφοδοσίας, προς όφελος του καταναλωτή.

H συμμετοχή ως μέλος στο ECR Hellas παρέχει:

Την ευκαιρία να ενημερωθούν οι εταιρίες για μοναδικά πρότυπα, εργαλεία και διαδικασίες σε μη ανταγωνιστικά θέματα που αφορούν τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων και υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εξυπηρέτησης / τροφοδοσίας και την αντίληψη και ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή.

Τη δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των επιχειρήσεων σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια υψηλών προδιαγραφών που θα τους δώσουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με στελέχη άλλων επιχειρήσεων και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους.

Την εκπαίδευση ανερχόμενων στελεχών των επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης που αναπτύσσει το ECR Hellas σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς επίσης και με εταιρείες συμβούλων και φορείς. 

Τη δυνατότητα ενημέρωσης / εκπαίδευσης σχετικά με αναδυόμενες τεχνολογίες, οδηγούς / toolkits, βέλτιστες πρακτικές / διαδικασίες, σχετικές με το αντικείμενο του ECR, από τον παγκόσμιο χώρο.

Αρχές Λειτουργίας ECR Hellas

01

Επίκεντρο όλων των προσπαθειών παραμένει ο καταναλωτής.

02

Η προώθηση μίας ουδέτερης πλατφόρμας εθελοντικής συνεργασίας.

03

Η ανάπτυξη της αλυσίδας ζήτησης, η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εξέλιξη θεμάτων βιωσιμότητας και η υιοθέτηση της τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω της βελτιστοποίησης διαδικασιών, προσεγγίζοντας με ολιστικό τρόπο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς

04

Η διάδοση και η ενίσχυση υλοποίησης μετρικών διαδικασιών, KPIs και βέλτιστων πρακτικών.

05

Η συνεργασία και επικοινωνία με το ECR Community και τις Εθνικές Επιτροπές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για ενέργειες σχετικές με θέματα ECR, ώστε να γίνεται γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και καλύτερη κατανόηση των τάσεων που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας τα επόμενα χρόνια.

06

Η επικοινωνία με άλλους συνδέσμους αλλά και με κρατικούς φορείς για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης προώθησης των δράσεων και ενεργειών του συνδέσμου.

07

Η τήρηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης με τους Κανόνες του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Πυλώνες δράσης ECR Hellas

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσα από την ανάλυση των αποφάσεων και των τάσεων που επηρεάζουν τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών, της ψυχολογίας του καταναλωτή καθώς και της αντίληψης του brand.

ΑΛΥΣΙΔΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

Μελέτη και ανάλυση των διαδικασιών και των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση προϊόντων, ενισχύοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να προβλέψουν και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες αγοραστικές τάσεις.

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών παροχής προϊόντων από τον προμηθευτή μέχρι τον τελικό καταναλωτή με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διερεύνηση και μελέτη καινοτόμων πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον και ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμων λύσεων που να προωθούν την ισορροπία μεταξύ αναγκών του σήμερα και των δυνατοτήτων των μελλοντικών γενεών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μελέτη και ανάλυση των προηγμένων τεχνολογικών εξελίξεων και των καινοτόμων πρακτικών στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλυσίδας ζήτησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Άξονες δράσης ECR Hellas

Ομάδες εργασίας

Ενδυναμώνουν τη συνεργασία σε μη ανταγωνιστικά θέματα και με γνώμονα τη γνώση και την εμπειρία προσεγγίζουν θέματα σχετικά με την αλυσίδα ζήτησης, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη βιωσιμότητα από διαφορετικές οπτικές.

Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες

Προωθούν μια κουλτούρα μάθησης και ανάπτυξης και παρέχουν στα μέλη, ευκαιρίες ενημέρωσης σχετικά με τις τάσεις του κλάδου.

Έρευνες

Βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις ανάγκες της αγοράς, διερευνώντας θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.