Παράλειψη συνδέσμων

Εκπαίδευση

.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προωθούν μια κουλτούρα μάθησης και ανάπτυξης και παρέχουν στα μέλη ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και την ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις του κλάδου.

Σεμινάρια
ECR Hellas

Σεμινάρια από το ECR Community & ECR Retail Loss

Σεμινάρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και τρίτους φορείς