Παράλειψη συνδέσμων

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο τομέας των μεταφορών, τόσο στον αστικό ιστό, όσο και στη νησιωτική Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχόμενες προκλήσεις λόγω της ανόδου του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους, της συνεχούς μείωσης του αριθμού των επαγγελματιών οδηγών, αλλά και των αυστηρών ρυθμίσεων και κανονιστικών απαιτήσεων, που δυσχεραίνουν το έργο της διανομής των προϊόντων.


Αστικός Ιστός
Οι περιορισμοί κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων, σε συνδυασμό με το ωράριο κοινής ησυχίας, περιορίζουν σημαντικά τις ώρες διανομής αγαθών στον αστικό κλοιό, ειδικά αν αναλογιστούμε το μικρό ποσοστό των σημείων που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή. Αυτό επιφέρει τόσο ελλείψεις προϊόντος (κυρίως φρέσκου) στο ράφι των καταστημάτων τις πρωινές ώρες, όσο και αύξηση των τμηματικών παραδόσεων φρέσκου και ξηρού προϊόντος και κατ’ επέκταση αύξηση των οχημάτων μικρότερης χωρητικότητας και του αποτυπώματος CO2.


Νησιωτική Ελλάδα
Οι θαλάσσιες μεταφορές αντιμετωπίζουν προκλήσεις, τόσο λόγω των καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, που διαταράσσουν τη ροή των αγαθών, όσο και λόγω ελλιπών υποδομών όλων των συνεργαζόμενων μερών (θαλάσσιων γραμμών ναυσιπλοΐας και επιχειρήσεων χερσαίων μεταφορών) που να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς των ευπαθών προϊόντων, και κυρίως των προϊόντων της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανεπάρκεια πλοίων για αποκλειστική μεταφορά προϊόντων και εμπορευματοκιβωτίων, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη διαχείριση της διανομής των προϊόντων στην τουριστική αγορά, την εποχή όπου η συνολική ζήτηση αυξάνεται δυσανάλογα.


Η ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης μεταφοράς και διανομής των προϊόντων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε τη ραγδαία μείωση των επαγγελματικών οδηγών, η οποία οφείλεται στις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τα πολλαπλά θέματα ασφαλείας που καθιστούν το επάγγελμα μη ελκυστικό.


Οι νέες τάσεις στις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα με την είσοδο της ηλεκτροκίνησης, αλλά και η τάση ψηφιοποίησης, εκσυγχρονισμού και αυτοματισμού μπορούν να βοηθήσουν στην απλοποίηση των διαδικασιών στις οδικές μεταφορές

ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Βασικός στόχος της ομάδας εργασίας είναι η αναζήτηση βέλτιστων λύσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μεταφοράς και της διανομής στα αστικά κέντρα και τα νησιά. Τα σημεία εστίασης ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

1. Δομή Μεταφοράς και Διανομής: Αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος και κατανόηση της υφιστάμενης υποδομής για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τους προμηθευτές στα κέντρα διανομής και από αυτά στα καταστήματα.


2. Υποδομές αποστολών-παραλαβών στα διάφορα σημεία παράδοσης: Αξιολόγηση της καταλληλόλητας των υπαρχόντων υποδομών σε σχέση με τις απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων.


3. Τεχνολογία και Επικοινωνία: Εκτίμηση των τεχνολογικών λύσεων και συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ των μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας.


4. Βιωσιμότητα: Έρευνα για βιώσιμες πρακτικές στη μεταφορά και διανομή.


5. Νησιωτική Μεταφορά και Διανομή: Ανάλυση των προκλήσεων και αναζήτηση βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης αυτών.


6. Νομικά και Κανονιστικά Θέματα: Επισκόπηση των νομικών ζητημάτων και κανονιστικών απαιτήσεων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ & ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΙΤΛΟΣΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥΔιευθυντής Διανομής & Επιστροφών, Γενική Διεύθυνση Εφοδιαστικής ΑλυσίδαςΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΝΑCustomer Supply Chain Team LeaderP&G