Παράλειψη συνδέσμων

Digital Retail Models of the Future

Με δεδομένη την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητος. Κύρια συνιστώσα μίας τέτοιας μετάβασης είναι ο επανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο συνδέονται τρεις βασικοί πυλώνες: οι άνθρωποι, τα δεδομένα και οι διαδικασίες. Μια αποτελεσματική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού εστιάζει και αναπτύσσει γνώση για κάθε έναν από τους παραπάνω πυλώνες και ταυτόχρονα τους συνθέτει ώστε να δημιουργήσει αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδύονται σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις:

  • Να αναγνωρίσουν / αναλύσουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους, να ενσωματώσουν τη γνώση αυτή στις διαδικασίες τους αλλάζοντας την αγοραστική εμπειρία και διαδρομή, δημιουργώντας έτσι νέα αγοραστικά κανάλια με υψηλές αποδόσεις.
  • Να δημιουργήσουν νέους ρόλους και θέσεις εργασίας, αναπτύσσοντας νέες οργανωτικές δομές και ευέλικτα σχήματα, αναδεικνύοντας διαφορετικούς τρόπους εργασίας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και ομάδων (Cross-functional Teams & Matrix Structures).

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι μπορούν να διαμορφώσουν ένα εργασιακό περιβάλλον εξοικειωμένο με την ψηφιακή πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Παράλληλα, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε αυτή την μετάβαση είναι πολυεπίπεδες.