Παράλειψη συνδέσμων

Making FMCG & Retail businesses a driving force in Greek circular economy transition

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του πλανήτη αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση στις πρώτες ύλες, στο νερό και στην ενέργεια ενώ ο αντίκτυπος που θα δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στους καταναλωτές θα επηρεάσει με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς ολόκληρη την οικονομία.


Ο τομέας των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) και του λιανεμπορίου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση αυτή. Σκοπός της ομάδας εργασίας του ECR είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου και των ευκαιριών που προκύπτουν μέσα από την υιοθέτηση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, η κατανόηση της ευρωπαϊκής νομοθεσία, η ανάπτυξη / πρόταση βέλτιστων πρακτικών καθώς και η ανταλλαγή γνώσης.