Παράλειψη συνδέσμων

Logistics Service Providers

Στόχος ο ορισμός ενός οργανωμένου 3PL, ποιες ανάγκες λιανέμπορου και προμηθευτή θα πρέπει να εξυπηρετεί μία εταιρεία 3PL, ποια είναι τα κόστη μία τέτοιας εταιρείας καθώς επίσης και μία σύγκριση κόστους (internal vs external outsourcing) για δραστηριότητες Logistics.