Παράλειψη συνδέσμων

Shrinkage

Στόχος του προγράμματος η μείωση του ποσοστού των απωλειών, η χαρτογράφηση του προβλήματος στην Ελλάδα, η εύρεση πρακτικών βημάτων λύσης και η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων με αποτελέσματα.